PERSONDATAPOLITIK FOR DEN ENGELSKE DYRLÆGE APS

49052-MAR-UJ

Denne persondatapolitik beskriver hvordan, Den Engelske Dyrlæge ApS (”vi/os”) CVR-nr. 40181946, Storkeløkken 28, Kirkendrup, 5270 Odense N, som den dataansvarlige, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. som klient eller samarbejdspartner.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksomhedsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte Damian Strudwick på info@denengelskedyrlaege.dk

Behandling af personoplysninger
I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger:


Almindelige personoplysninger
: Personoplysninger du vælger at give til os, herunder kontaktoplysninger; navn, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Særlige kategorier af personoplysninger: Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger af særlig karakter.

Indsamling af personoplysninger
Er du kontaktperson eller ansat hos en af vore leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver.

Er du klient hos en af vores samarbejdspartnere (dyreklinikker/hospitaler) modtager vi dine kontaktoplysninger direkte fra den henvisende dyreklinik.


Formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af personoplysninger er 1) At drive vores forretning, herunder sikre at det er de rigtige oplysninger vi har på klienter og kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere. 2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende, herunder opfølgning på et behandlingsforløb.

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og vores legitime interesser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor

Vi kan også behandle personoplysninger, hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift.

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere periode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed.


Dine rettigheder
Vi har implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.

Dine rettigheder er følgende:

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
  • ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
  • ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
  • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
  • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
  • ret til indsigelse samt
  • ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Henvendelser og klage
Har du spørgsmål angående denne persondatapolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan Damian Strudwick kontaktes på info@denengelskedyrlaege.dk

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet (Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk).

 

Ændringer til persondatapolitikken
Denne persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.

 

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken: 15. februar 2019. 

 

 

 

Bestilling kun igennem dyrlæge

Din dyreklinik kan kontakte os

info@denengelskedyrlaege.dk

+45 61 26 76 17